Plaça del Carme

Plaça del Carme _ [Carme Square]

Manresa

2 0 0 9 – 2 0 1 0

Promotor: Ajuntament de Manresa _ Fotògraf: dc _ [Client: Manresa City Council _ Photographer: dc] 

02L’actuació s’emmarca en l’estratègia de conversió en espai de vianants del conjunt del centre històric de la ciutat de Manresa. El projecte incloïa la urbanització de la plaça del Carme i dels carrers adjacents del Carme i dels Amics.

La plaça del Carme va néixer, ara fa un segle, de l’enderroc d’una illa de cases que contenien el desnivell entre dos carrers. La diferència de cotes entre els dos costats de la plaça comportava un pendent transversal del 13%. La plaça s’ordenà amb l’execució d’un mur vertical i rectilini que dividia l’espai en dos nivells. A finals del segle XX es va completar l’enderroc de la part nord de l’illa. Aquesta porció restava pendent d’urbanitzar.

L’ordenació de l’espai s’ha plantejat definint unes faixes laterals de paviment de granit que, naixent de cadascun dels carrers adjacents, formen diferents catifes a les vores de la plaça tot deixant, a la zona central, un paviment de textura rugosa format per formigó blindat (una reinterpretació contemporània d’un paviment històric de la ciutat). Les catifes de granit, en entrar a la plaça, ajusten la geometria de les vores, es pleguen donant continuïtat al paviment allà on abans hi havia un mur vertical i es bomben per definir un turonet arbrat.

A la part nord de la plaça –a la zona assolellada a l’hivern- s’hi acumulen els elements d’arbrat i mobiliari. La part nord esdevé així la zona principal d’estada de la plaça, l’única zona assolellada a l’hivern i que ha d’esdevenir ombrívola a l’estiu. La resta d’espai s’ha deixat net per fer-hi possible les activitats festives i de mercat que tradicionalment s’hi han desenvolupat.

En la nova urbanització de l’espai, d’acord amb els veïns del barri, s’hi han mantingut dos elements de la urbanització originària de fa un segle: una font de pedra, que s’ha reubicat a la zona nord, i la geometria de l’escalinata semicircular del costat sud.

01[The project is part of the strategy of converting the historical centre of the Catalan city of Manresa into a pedestrian area. The project included the development of the Carme square and the adjacent streets of Carme and Amics.

The Carme square was created, a century ago, from the demolition of a housing block which held the difference of height between two streets. The difference in elevation between the two sides of the square involved a cross slope of 13%. The square was former ordered with the execution of a straight and vertical wall that divided the space into two levels. By the end of the twentieth century the square was enlarged with the demolition of the northern group of buildings. This enlargement area, until the execution of the new project, was left unpaved.

The project proposed lateral strips of granite pavement that, from the adjacent streets, form contrasting carpets at the sides of the square leaving a rough pavement of concrete and stone in the central area (a contemporary reinterpretation of one of the historical city pavements). The granite carpets, in the square, adjust the geometry of its edges, form folds that give continuity in the area of the former vertical wall, and are raised to define a wooded little hill.

In the northern part of the square -the sunny area in winter- are gathered the furniture and the trees. The northern area -the wooded little hill- becomes the main sitting area of the square (sunny in winter and shady in summer). The rest of the square has remained free of fixed elements in order to enable the traditional activities of market and celebration of the place.

 At the request of local residents, in the new redevelopment of the space two elements of the original square have been preserved: a stone fountain, relocated to the north, and the geometry of the semicircular staircase of the southern side.]

[ ]