Convent de Sant Francesc

Auditori a l’església del convent de Sant Francesc _ [Auditorium in the church of Sant Francesc convent]

Santpedor

2 0 0 3 – 2 0 1 1

Promotor: Ajuntament de Santpedor _ Fotògraf: Jordi Surroca _ [Client: Santpedor City Council _ Photographer: Jordi Surroca]

El convent de Sant Francesc, situat a la vila de Santpedor, va ser construït a principis del segle XVIII. El 1835, data en què el convent fou saquejat, s’inicià el procés de deteriorament progressiu de l’edifici que culminà amb l’enderroc del complex l’any 2000. Només restà dempeus l’església, en un estat completament ruïnós, però.

El projecte tenia per objectiu convertir l’església en un auditori i en un equipament cultural. L’actuació ha consolidat l’església sense esborrar el procés de deteriorament i d’esfondrament que havia patit l’edifici. El projecte ha permès mantenir els valors espacials interiors de l’església, amb les insòlites entrades de llum produïdes pels esfondraments parcials patits per les cobertes, tot diferenciant clarament la construcció originària dels nous elements executats. El resultat final permet llegir les ferides històriques i els valors espacials més importants de l’edifici sense renunciar a l’ús d’un llenguatge contemporani en els nous elements plantejats en la intervenció.

Els nous volums necessaris per al funcionament de l’equipament (sales d’instal.lacions o accessos verticals) s’han situat a cavall de l’interior i l’exterior de l’edifici amb l’objectiu de preservar l’espai unitari de la nau de l’església. Els nous accessos s’han plantejat de manera que permeten realitzar un recorregut circular complet per l’edifici tot generant vistes singulars i diverses.

La intervenció ha pretès preservar el llegat històric de l’edifici tot afegint-hi nous valors que realcen i singularitzen de forma contemporània l’església de l’antic convent de Sant Francesc.

És previst que, en el futur, una darrera fase completi l’actuació ubicant l’arxiu històric del municipi a les plantes altes del costat sud de l’església.

St_Francesc-pan_4_11r[The Sant Francesc convent, located in the small Catalan town of Santpedor, was built in the early 18th century by Franciscan friars. In 1835 the convent was sacked. Thereafter began the process of progressive deterioration of the building that ended with its demolition in 2000. Only the church remained standing, but in a completely ruinous state.

The project was aimed to convert the church into an auditorium and a multifunctional cultural facility. The intervention has consolidated the church without deleting the process of deterioration and collapse that the building had suffered. The project has maintained the dimensions of the church interior space and, also, the unusual entries of natural light produced by partial roof collapses. Rather than reconstructing the church, the intervention has just consolidated the old fabric distinguishing clearly the new elements executed from the original ones. The renovation carried out allows to read historical wounds and the building’s most important spatial values without giving up the use of contemporary language in the new elements introduced in the intervention.

The new programmatic volumes inserted (as vertical accesses or technical equipment) have been located partially outside of the church with the aim of preserving the inner space unity of the nave. In addition, the new stairs and ramps provide an unwonted circular route across the building with amazing and diverse views.

The intervention preserves the historical heritage of the building and simultaneously adds new values which highlight and singularize the ancient church in a contemporary way.

In the future, a final phase will complete the project by placing a historical archive on the upper floors of the south side of the church].