Plaça Montserrat

Plaça Montserrat _ [Montserrat Square]

Manresa

2 0 0 9 – 2 0 1 0

Promotor: Ajuntament de Manresa _ Fotògraf: dc _ [Client: Manresa City Council _ Photographer: dc]

El projecte de renovació i ampliació de la plaça Montserrat forma part del conjunt d’actuacions encaminades a convertir el centre històric de la ciutat de Manresa en un espai de prioritat per als vianants.

La plaça Montserrat és un espai complex fruit de l’espai original del segle XIX i de la remodelació urbana realitzada en aquest sector a principis del segle XXI. Aquesta remodelació ha permès ampliar l’espai de la plaça i obrir vistes cap al riu Cardener.

El projecte tenia com a objectiu aconseguir una ordenació unitària del conjunt de l’espai i, al mateix temps, crear tres espais d’estada arbrats. Un d’aquests espais s’ha formalitzat com a grada-mirador sobre el congost que forma el riu Cardener.

La unitat de l’espai s’aconsegueix mitjançant la creació d’un aiguafons, recte i continu, que recull les aigües pluvials al voltant del qual s’alterna la disposició de tres espais densament arbrats. Aquests espais arbrats, que acullen també tots els elements de mobiliari i d’enllumenat, combinen l’especificat de cadascun d’ells amb el caràcter unitari general que els dóna l’ús de regles semblants.

La disposició dels elements d’urbanització permet preservar les visuals longitudinals cap a la basílica gòtica de la Seu.

[The project of renovation and extension of Montserrat square is part of the set of actions aimed at converting the historical centre of the Catalan city of Manresa into a pedestrian area.

The Montserrat square, a complex space, is the result of the original 19th century square and the urban renewal carried out in this sector in the early 21st century. This urban redevelopment has enabled to extend the space of the square and has enabled to open views to the river Cardener.

The project was intended to achieve a unitary order of the space and, at the same time, create three wooded areas where to rest and stay. One of these areas it has been formalized as a stand and a belvedere looking to the gorge that forms the river Cardener.

The unity of the all space is achieved by the creation of a gutter, straight and continuous, which collects the rainwater and around which the three dense wooded spaces are placed alternately. These wooded areas, where also all items of furniture and lighting are placed, combine the specificity of each with the unitary character of the whole project using similar rules.

The location of the elements of urbanization preserves the longitudinal sight to the gothic cathedral of the city].