Plaça Valldaura

Plaça Valldaura _ [Valldaura Square]

Manresa

2 0 0 5 – 2 0 0 7

Promotor: Ajuntament de Manresa _ Fotògraf: José Hevia _ [Client: Manresa City Council _ Photographer: José Hevia]

El projecte de la plaça Valldaura i del carrer Camp d’Urgell desenvolupa una porció de l’ordenació general plantejada per a la renovació de l’àrea oest del centre històric de Manresa. Com a pas preliminar a la redacció del projecte, es redactà un encaix general de l’ordenació dels espais públics d’aquesta àrea del centre històric de la ciutat. Aquesta renovació pretén avançar en la conversió del centre històric en un espai de prioritat per a vianants mitjançant uns criteris d’actuació que assegurin una imatge singular, unitària i diferenciada del nucli antic de la ciutat.

L’ordenació general de l’àrea oest del centre històric fixà tant la geometria general de traçat com la tipologia de materials que calia utilitzar. La geometria i el criteri de materials pretenen donar continuïtat i entrellaçar les diferents places del sector mitjançant l’extensió, amb geometries variables, d’un paviment de peces de formigó de color gris-negre. El caràcter unitari del paviment s’assegura, així mateix, limitant el ventall de materials a dos més: granit gris flamejat i paviment continu de formigó blindat amb granit (una versió actualitzada d’un paviment històric de la ciutat, utilitzat als anys 20 i 30 del segle XX). Amb la proposta d’ordenació general es pretén projectar l’espai públic del centre històric, no carrer a carrer o plaça a plaça, sinó per sectors sencers com a paisatge en continuïtat. D’aquesta manera es pretén reforçar encara més la unitat del conjunt de l’espai públic del centre històric com a espai singular i diferenciat dins la ciutat.

L’ordenació concreta de l’àmbit del projecte es basa en la definició de dues faixes de paviment de peces gris-negre al carrer del Camp d’Urgell que, un cop arriben a la plaça Valldaura, s’eixamplen definint dues catifes fosques a dos dels costats de la plaça. Aquestes superfícies acullen el conjunt d’elements de mobiliari i d’arbrat que es preveuen a la nova plaça. La resta de la plaça es deixa lliure d’elements per permetre, de forma còmode, el pas dels múltiples recorreguts a peu que travessen la plaça.

La catifa de paviment gris-negre del costat sud de la plaça defineix l’àmbit d’estada de l’indret. En concret, s’hi emplacen dos grans bancs en forma de creu situats enmig de l’arbrat i dels bàculs. El conjunt d’elements pretenen definir un espai dens, recollit, sota els arbres, des d’on fruir de les vistes cap al moviment de gent de la resta de la plaça. Els bancs, formats per dues grans creus metàl.liques, adopten una forma i una dimensió que defugen de l’escala domèstica per dotar de caràcter la plaça, a l’escala adequada. La disposició dels bancs, i la dels respatllers en part de les creus, pretenen oferir maneres diverses de seure i de relació entre les persones. L’espai central de la plaça -punt de creuament dels recorreguts dels vianants- és ocupat, de nit, per una taca de llum blava.

[The project of Valldaura Square and Camp d’Urgell Street develops a part of the general ordering planned for the renovation of public space of the west area of the Manresa’s historical centre. As a preliminary step, it was drawn a general layout of the public spaces of this portion of the historical centre. The renewal of the urbanization wants to move forward the conversion of the historical centre in a priority space for pedestrians by some acting criteria that assure, at the same time, a singular, unitary and specific image to the public space of ancient city centre.

The ordering proposal of the west area of the historical centre fixed the general trace geometry like the typology of materials that should be used. The geometry and the criteria about materials want to give continuity and intertwine the different squares of the sector by the extension, with changeable geometries, of a pavement with grey-black concrete pieces. The unitary nature of the pavement that assures, likewise, limiting the fan material to two more: flaming grey granite and continuous pavement of armoured concrete whit granite (an up-to-date version of a historical pavement of the city, used on the 20’s and 30’s of the 20th Century). With the proposal of general ordering we pretend to project the public space of the historical centre, no street after street or square after square, but by wide sectors as a continuous landscape. With this, we try to reinforce even more the unity of the ensemble of the public space of the historical centre as a unique space differentiated inside the city.

The specific ordering of the project‘s field is based on the definition of two strips of pavement made up by grey-black pieces on Camp d’Urgell Street that, once they arrive to Valldaura Square, get wider defining two dark carpets at two sides of the square. These surfaces gather the conjunct of furniture and woodland elements suggested in the new ordering of the square. The rest of the square is free from elements to allow, in a comfortable way, the passing of multiple routes on foot that cross the site. The grey-black pavement, in the woodland and furniture zone, presents different densities of open joints for the grass growing.

The carpet of grey-black pavement at the south side of the square defines the seating site. On this space two big cross-benches are placed between the woodland and the sticks. The ensemble of elements wants to define a dense space, gathered, under the trees from where enjoying the views towards the people’s transit of the rest of the square. The benches, made with two big metallic crosses, adopt a shape and dimensions that avoid the domestic space to give character to the square, to the adequate scale. The benches disposition, and the backs disposition in part of the crosses, want to offer different ways of sitting and relation between people. The central space of the square -crossing point of the pedestrian routes- is occupied, at night, by a blue spot].